نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ازشنبه10 اسفند لغایت دوشنبه 12 اسفند مدارس شهرستان اشکذر تعطیل اعلان گردید

ازشنبه10 اسفند لغایت دوشنبه 12 اسفند مدارس شهرستان اشکذر تعطیل اعلان گردید


به منظور تدابیر پیشگیرانه جلوگیری از شیوع کرونا انجام شد