نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان اشکذر درمحل سالن کنفرانس این مدیریت برگزارشد

اولین جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان اشکذر درمحل سالن کنفرانس این مدیریت برگزارشد


باحضور رئیس اداره سنجش سوادآموزی استان برگزارشد
اولین نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی مدیریت آموزش و پرورش اشکذر به ریاست هادی نسب فرماندارشهرستان برگزارشد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذربا حضور حاضری رئیس اداره سنجش سوادآموزی استان و به ریاست هادی نسب فرماندارشهرستان ،اولین جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی در محل سالن کنفرانس این مدیریت برگزارشد؛

ارسال بخشنامه شناسائی اولیاء بی سواد و تقویم اجرائی سال 1398 سوادآموزی از اهم مصوبات این نشست بود که به تایید حضار رسید.