نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه پروژه مهرآموزش و پرورش شهرستان اشکذر

اولین جلسه پروژه مهرآموزش و پرورش شهرستان اشکذر


اولین جلسه پروژه مهرآموزش و پرورش شهرستان اشکذر دردفتر معاون آموزشی این مدیریت برگزارشد
اولین نشست پروژه مهر95 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر دراین جلسه که با حضوراعضا درمحل اتاق کارمعاون آموزشی این مدیریت برگزار گردید ؛کمالیان مدیر آموزش وپرورش با بیان سخنانی توجه اعضا به مبحث پروِژه مهر ودقت نظر وارائه طرح های ابتکاری وخلاقانه درجهت راه اندازی هرچه مطلوبتر مدارس درسال تحصیلی جدید خواستارشد؛ سپس  مومنی معاون آموزشی این مدیریت با ذکرمقدماتی به ارائه دستورالعمل مربوطه  و هدایت جلسه در تعیین سرگروه های کمیته های پنجگانه ستاد پروژه مهر 95 این مدیریت پرداخت .درادامه هرکدام از اعضا به ارائه دیدگاه های خود در این رابطه واتخاذ تصمیمات مناسب پرداختند.