نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید تیم پرورشی اداره کل آموزش و پرورش از مدارس شهرستان اشکذر

بازدید تیم پرورشی اداره کل آموزش و پرورش از مدارس شهرستان اشکذر


سرداری معاون پرورشی مدیرکل:استفاده ازفرصت های ماه شعبان جهت آمادگی ماه مبارک رمضان
بازدید معاون پرورشی اداره کل و همراهان از مدارس شهرستان اشکذر

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذردربازدید یک روزه تیم پرورشی اداره کل از مدارس این شهرستان از چگونگی فعالیت های پرورشی ، بهداشتی و ورزشی آموزشگاه های این شهرستان بازدید شد.سرداری معاون پرورشی اداره کل درگردهمائی مربیان تربیتی ،ورزشی و بهداشت این شهرستان که درسالن کنفرانس این مدیریت برگزار گردید ضمن توجه دادن مربیان به افزایش بعد معنوی و توانمندی های خود خواستار استفاده از فرصت های ماه شعبان جهت آمادگی ورود به ماه مبارک رمضان شد؛