نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سواد آموزان آموزش و پرورش اشکذر از کتابخانه عمومی امام رضا (ع) رضوانشهر

بازدید سواد آموزان آموزش و پرورش اشکذر از کتابخانه عمومی امام رضا (ع) رضوانشهر


در آستانه هفته سواد آموزی ،سواد آموزان و دست اندر کاران سواد شهرستان از کتابخانه عمومی امتام رضا ع بازدید نمودند
سواد آموزان شهرستان اشکذر از کتابخانه عمومی امام رضا ع رضوانشهر بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذربه منظور ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین آحاد جامعه سواد آموزان  این مدیریت به همراه آموزش دهندگان  سواد آموزی از کتابخانه عمومی امام رضا ع رضوانشهر بازدید نمودند.