نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون برنامه ریزی اداره کل از نمایشگاه اشکذرشناسی

بازدید معاون برنامه ریزی اداره کل از نمایشگاه اشکذرشناسی


مصباح فر معاون برنامهریزی مدیرکل به اتفاق روءسای ادارات آموزش ابتدائی و فنی و حرفه ای استان از نمایشگاه یزد شناسی آموزشگاه های مهدیه و شهید رجائی اشکذر بازدید
معاون برنامه ریزی مدیرکل به اتفاق مدیر آموزش و پرورش شهرستان و روءسای ادارات آموزش ابتدائی وفنی و حرفه ای استان ازنمایشگاه اشکذرشناسی بازدید نمودند