نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی

برگزاری جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی


برگزاری جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی
بنا به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذردر این جلسه که معاون فرماندار،رئیس اداره نهضت سوادآموزی ، مدیرآموزش وپرورش و تنی چنداز مسئولین ادارات شهرستان حضور داشتند.سخنرانان پیرامون اهمیت سواد آموزی و ضرورت جذب افراد کم سوادوبی سواد باقی مانده به سمت نهضت مطالبی بیان داشته و در نهایت تصمیمات مقتضی اتخاذگردید.