نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حوزه معاونت پرورشی مدیرکل وهیئت همراه از مدارس شهرستان اشکذربازدید کردند

حوزه معاونت پرورشی مدیرکل وهیئت همراه از مدارس شهرستان اشکذربازدید کردند


به منظور بررسی برنامه های تربیتی درسطح مدارس شهرستان اشکذربرگزارشد
حوزه معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مدارس شهرستان اشکذر بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر علی سرداری معاون پرورشی مدیرکل و هیئت همراه به اتفاق محمد علی الیاسی مدیر آموزش و پرورش ازروند اجرائی برنامه های تربیتی مدارس شهرستان اشکذر بازدید کردند،علی سرداری معاون پرورشی مدیرکل در سخنانی یکی از وظایف مشاورین ومربیان تربیتی را آماده کردن دانش آموزان و خانواده های آنها جهت تربیت تمام ساعتی دانست وی داشتن اطلاعات ،ایده ،فکروارزش های مورد علاقه دانش آموزان را از جمله عوامل تاثیرگذاری در دانش آموزان دانست ؛بررسی مسائل تربیتی مدارس شهرستان،حضور درنمازجماعت آموزشگاه رضوانی اشکذرو شرکت درنشست مربیان تربیتی و مشاورین مدارس از جمله برنامه های این روز حوزه تربیتی اداره کل دراین شهرستان بود .