نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر برگزارشد

چهارمین نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر برگزارشد


از دستگاه های برترفعالیت درحوزه سواد آموزی تجلیل شد
درچهارمین نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی آموزش و پرورش اشکذراز دستگاه های برتر در جذب سواد آموزان تجلیل به عمل آمد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذردر این نشست که با حضور حاضری رئیس اداره سنجش سواد آموزی استان وهمزمان با آخرین جلسه سال جاری شورای آموزش و پرورش برگزار گردید از ادارات مرکز بهداشت ،جهاد کشاورزی و اداره کار،تعاون و اموراجتماعی به عنوان دستگاه های برتر همکاری در جذب سواد آموزان تجلیل به عمل آمد