نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نمره دوره های حق التدریسان

ثبت نمره دوره های حق التدریساننمرات دوره های بدو خدمت کارکنان و بدو خدمت معلمان و رسیدگی به تخلفات اداری حق التدریسان ثبت گردیده است در صورت هر گونه اعتراض حداکثر تا تاریخ 13/9/96 با کارشناسی ضمن خدمت تماس حاصل نمایند.