نمایشگر یک مطلب
نمایشگر یک مطلب

 

خدمات الکترونیکی آموزش و پرورش

 

 

توافق نامه این خدمت

نظرسنجی                        

پرتال همگام مدارس استان                                   

 

توافق نامه این خدمت

نظرسنجی                        

سیستم انتقال فایل                                              

 

توافق نامه این خدمت

نظرسنجی                        

سامانه مدارس هوشمند                                       

 

توافق نامه این خدمت

نظرسنجی                        

سامانه فرم های الکترونیکی

 

توافق نامه این خدمت

نظرسنجی                        

سامانه جامع مدیریت و یادگیری فرهنگیان LTMS

 

توافق نامه این خدمت

نظرسنجی                        

نقل و انتقالات فرهنگیان                                     

 

توافق نامه این خدمت

نظرسنجی                        

اسکان میهمانان فرهنگی

 

توافق نامه این خدمت

نظرسنجی                        

ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان

 

توافق نامه این خدمت

نظرسنجی                        

پاسخگویی به شکایات و درخواست های مردمی          

 

توافق نامه این خدمت

نظرسنجی                        

سیستم تدارکات ، انبار و دارایی های ثابت                 

 

توافق نامه این خدمت

نظرسنجی                        

سامانه جامع مدارس شاهد و ایثارگران                     

 

توافق نامه این خدمت

نظرسنجی                        

حسابداری مدارس                                             

 

توافق نامه این خدمت

نظرسنجی                        

پرونده الکترونیکی مشاوره تحصیلی                       

 

توافق نامه این خدمت

نظرسنجی                        

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات                           

تحلیل نظرسنجی

توافق نامه این خدمت

نظرسنجی                        

شبکه آموزشی دانش آموزان(شاد)